தயாரிப்பு பேனர்1

பெரிய வடிவமைப்பு பிரிண்டர்

ஆப்பிரிக்காவில் KK-1800 இரட்டை XP600 பிரிண்டர்

KK-1600 5 அடி i3200 பிரிண்டர்

ஆஸ்திரேலியாவில் KK-1800 6 அடி இரட்டை xp600 6 வண்ண அச்சுப்பொறி

KK-1800 பிரிண்டர்கள் கையிருப்பில் உள்ளன

6 அடி 1.9 மீ பெரிய வடிவமைப்பு சூழல் கரைப்பான் பிரிண்டர் மற்றும் பதங்கமாதல் பிரிண்டர்

ஆப்பிரிக்கா தான்சானியாவில் KK-1800 1.9m பிரிண்டர்